Pan Klimek

+48 533 606 455

Logo Pan Klimek

Polityka Prywatności

I. WARUNKI OGÓLNE. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.panklimek.pl zwanego dalej „Serwisem”.

Administratorem danych osobowych (ADO) Użytkowników Serwisu jest Pan Klimek Maciej Klimek z siedzibą pod adresem Nowa Mała Wieś 40B, 05-155 Leoncin.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych prosimy kierować do Administratora Danych Osobowych pod adresem: biuro@panklimek.pl.

Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Informujemy także o istnieniu prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych w celu działań obsługowych oraz marketingowych przez Pan Klimek Maciej Klimek

Dane osobowe przetwarzane są w celach działań obsługowych i marketingowych. Odbiorcą danych osobowych są klienci oraz firmy wyrażające zainteresowanie usługami oferowanymi przez Pan Klimek Maciej Klimek. Dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Pan Klimek Maciej Klimek

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w celach rekrutacji proszę kontaktować się wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@panklimek.pl.

III. PRAWO DOSTĘPU

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Pan Klimek Maciej Klimek mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy firmy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pan Klimek Maciej Klimek oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

VI. INFORMACJA O COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu tj. Pan Klimek Maciej Klimek, Nowa Mała Wieś 40B, 05-155 Leoncin.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie przygotowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Pan Klimek Maciej Klimek, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Pan Klimek Maciej Klimek nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Pan Klimek Maciej Klimek przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Pan Klimek Maciej Klimek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Pan Klimek Maciej Klimek nie mogą naruszać praw użytkownika.

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Pan Klimek Maciej Klimek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Pan Klimek Maciej Klimek powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.